header-news

"ประชุมสมาคมนักผังเมืองไทย ครั้งที่ 3/2558"‏ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2558

 

meeting-3-2558

 

2015-11-14 18-08-27

2015-11-14 18-09-02

2015-11-14 18-09-15

 

 

 
 header-news

การประชุมคณะรับรองมาตรฐานครั้งที่ 1/คณะทำงานครั้งที่ 1
ภายใต้ "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผังเมือง"

ณ. ห้องประชุมใหญ่สภาสถาปนิก.
โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมนักผังเมืองไทย

 

IMG 8876

 IMG 8878

IMG 8883

IMG 8892

IMG 8895

IMG 8896

IMG 8902

IMG 8904

IMG 8909

 

 doc pdf  เอกสารประกอบการประชุมคณะรับรองมาตรฐาน วันที่ 6 ก.พ.59

 

 
 header-news

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวมนนทบุรี
(ปรับปรุงครั้งที่ ๒)

 

 TCPS-news-1

TCPS-news-2

 doc pdf  เอกสารรูปแบบ PDF

 

 
 header-news

การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพผังเมือง

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11