header-news

ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมนักผังเมืองไทยครั้งที่ 2 เมื่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2558

img-01

img-02

img-03

img-04

img-05

img-06

img-07

img-08

img-09

img-10

img-11

img-12

img-13

img-14

 

 

 
 header-news

โครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาการผังเมือง

 

Poster

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้สมาคมนักผังเมืองไทยร่วมกับผู้แทนในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผังเมืองระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 เดือน (ต.ค.58-พ.ค.58) เพื่อกำหนดสมรรถนะเกณฑ์การปฏิบัติงาน และแนวทางการประเมิน เพื่อใช้ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของนักผังเมืองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง อีกทั้งสถานศึกษาสามารถนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

กรอบการดำเนินงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการผังเมือง
1. ศึกษาแนวทางการกำหนดสมรรถนะเกณฑ์การปฏิบัติงานขอบเขตงานหลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานฐานความรู้และแนวทางการประเมินของคุณวุฒิวิชาชีพการผังเมือง

2. จัดกระบวนการดำเนินงานโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพเพื่อร่วมในกระบวนการจัดทำและกระบวนการรับรองแนวทางของกระบวนการรับรองมาตรฐานและ เครื่องมือประเมินการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการผังเมือง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ได้สมรรถนะวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพการผังเมืองของประเทศไทยรวมถึงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบวิชาชีพในสาขาการผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติใช้พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพประเมินและรับรองสมรรถนะวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานเป็นระบบและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 doc pdf Poster โครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาการผังเมือง