header-news

 

การสัมมนาเตรียมความพร้อม กับการตั้งรับพระราชบัญญัติผังเมือง
และ การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมนักผังเมืองไทย

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฝั่งเหนือ อาคาร 21)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. 

poster-01

map-01

 

doc pdf Download จม.สผท.050เรียนเชิญประชุมออกweb

doc pdf Download วาระการประชุมสัมมนาแนบท้าย1

doc pdf Download วาระรายละเอียดการทำบันทึกข้อตกลง (แนบ 2 3 4)

doc pdf Download เอกสารตอบรับ แนบบท้าย 6