header-news

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักผังเมือง 

 

doc word Download รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 

 

 

 
 header-news

 

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ ราชมงคล กับสมาคมนักผังเมืองไทย

บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีจัดทำ ข้ึน ณ เลขที่๗/๑ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

doc pdf Download บันทึกข้อตกลงกับ 9 ราชมงคล