header-message 
 

สาส์นจากนายกสมาคมนักผังเมืองไทย

     สมาคมนักผังเมืองไทย ได้ขอจะทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 โดย ดร.อภิชาติ วงศ์แก้ว ผู้ก่อตั้งและนายกฯ ท่านแรกได้มีดำริ รวบรวมผู้ที่ประกอบอาชีพและผู้สนใจในด้านการผังเมือง ขอจดทะเบียนเป็นสมาคมนักผังเมืองไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพและผู้สนใจ รวมทั้งการเผยแพร่ด้านการผังเมือง ได้รับการจดทะเบียนใน ปี พ.ศ.2536 นับเวลารวมตั้งแต่ก่อตั้งเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีนายกสมาคมฯจำนวน 5 ท่าน บางท่านได้รับความไว้วางใจในการบริหารหลายสมัย

     ในช่วง 20 ปี การพัฒนาประเทศได้เปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพของเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ที่มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นธรรมแก่ราษฎร และบางกรณียากแก่การปฏิบัติ และได้มีพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2518 ทดแทนต่อมา พระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้ และประสบอุปสรรคต่างๆ เช่น การบังคับใช้การต่ออายุและการประกาศใช้ผังเมืองต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ จนเกิดความรู้สึกของผู้ถูกบังคับใช้ว่า ผังเมืองดูจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง ริดรอนสิทธิ์ และดูเสมือนจะขาดประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของเมืองที่น่าอยู่ได้ การไม่ทันต่อเหตุการณ์และความไม่เข้าใจของสังคม ในบทบาทของวิชาชีพการผังเมือง ได้สะท้อนจากเหตุการณ์ น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ที่ได้มีคำถามถึงผังเมืองว่าใช่สาเหตุที่ได้สร้างปัญหาให้เกิดน้ำท่วม ไม่ได้มีการเตรียมการหรืออย่างไร การผังเมืองสร้างอุปสรรคต่อระบบการะบายน้ำ เช่นการตัดถนนใช่หรือไม่ จากตัวอย่างคำถามดังกล่าวและคำถามจากลักษณะปัญหาอื่น ๆ ได้สะท้อน ความสำคัญของการผังเมืองต่อผู้ประกอบวิชาชีพ

     สมาคมนักผังเมืองไทยเป็นสมาคมวิชาชีพในด้านการผังเมืองที่มีบทบาทในด้านส่งเสริมเผยแพร่ในวิชาชีพ มีการรวบรวมผู้ประกอบวิชาชีพและผู้สนใจ ในรูปแบบของสมาชิก แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสังคมยังต้องการความเข้าใจในบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพการผังเมือง และพร้อมที่จะมอบหมายบทบาทของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวจากการถามหาผู้แก้ปัญหาของเมือง ในฐานะนายกสมาคมนักผังเมืองไทย สำหรับการบริหารในปี พ.ศ.2556-2558 จึงถือเป็นภาระกิจที่จะต้องส่งเสริมและแสดงบทบาท เพื่อการยอมรับของวิชาชีพของสังคมในฐานะบทบาทนำ โดยให้สอดคล้องและทันต่อภาวะการพัฒนาประเทศ ให้เกิดความสมดุลย์ ของการจัดการสภาวะแวดล้อม ในช่วงเวลา 2 ปี ของการบริหาร ทางสมาคมนักผังเมืองไทย จึงขอเชิญชวน ท่านที่ได้เป็นสมาชิก ผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ผู้สนใจ และผู้ที่กำลังอ่อนล้าขาดทิศทางจากการประกอบวิชาชีพอย่างโดดเดี่ยว ได้มารวมกันร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และแสดงความมีตัวตนของวิชาชีพต่อสังคมที่คาดหวัง จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง ในช่วง 2 ปี จะสามารถทบทวนโครงสร้างและกำหนดทิศทางของวิชาชีพในอนาคตต่อไป

นายกสมาคมฯ (พ.ศ.2556-2558)
(นายอาคม เวพาสยนันท์)